Valstyret - Fellesnemda - nye Sogndal kommune handsama saka i møte 09.05.2019 sak 6/19, og gjorde slikt vedtak:
 
1. Til Kommunestyrevalet 2019 i Sogndal vert følgjande lister godkjende, med desse endringane:
Ottar Husum på plass 18 går ut av lista, medlemmar frå plass 19 rykker opp.
Senea Sabanovic på plass 11 går ut av lista. Solveig Bang Hove går inn på plass 11.
 
Høgre
 
2. Dei offisielle, godkjende vallistene vert offentleg utlagde frå 10.05.2019 på kommunane Balestrend, Leikanger og Sogndal sine nettsider. I tillegg vert listene lagt ut på nye sogndal kommune si nettside.
 
3. Overskriftene på dei godkjende vallistene skal kunngjerast, der det også skal informerast om kvar listene vert utlagde, jf. vallova § 6-7.