1. Framlegg til gebyrregulativ for plan og forvaltning vert lagt ut til offentleg høyring ved kunngjering. Høringsfrist vert sett til 4 veker frå kunngjering
  2. Forskrift om nytt gebyrregulativ vert lagt fram for kommunestyret for vedtak etter høyring, og vert etter dette kunngjort i Norsk Lovtidend
I handsaming av saka la formannskapet fram forslag på at det i høyringsrunden skal synleggjerast differanse mellom gebyr for dagens kommunar og framlegg til nye gebyr.
 
 
Innspel kan sendast via

Frist: 11. desember 2019.