Fellesnemnda gjorde fylgjande vedtak 20.juni 2019:

  1. Fellesnmenda legg utkast til politisk reglement ut på høyring i perioden 21. juni til 10. august
  2. Arbeidsgruppa kjem med endeleg tilråding til politisk reglement, delegasjonsreglement og godtgjerslereglement til møtet i Fellesnemnda 29. august
  3. Arbeidsgruppa, saman med leiar av Fellesnmenda og Prosjektrådmann, arbeider vidare med utkast til folkevaldopplæring for alle folkevalde representantar i kommunestyret og dei ulike råda. Plan for slik opplæring skal leggjast fram for Fellesnemnda 19. september.

Høyring - Politisk reglement

Dokumentet skal gjennomgåast med tanke på rettskriving og kontroll av koplingar og referansar til gjeldande lovverk før dokument vert fram til fellesnemnda 29. august.

Innspel kan sendast  på elektronisk skjema, på e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller til 
Sogndal kommune, Postboks 153, 6856 Sogndal 
Frist:10. august 2019.