Fellesnemnda legg vedteker for SFO, gjeldande frå skuleåret 2019 / 2020, i nye Sogndal kommune ut på høyring i perioden 06.12.18 – 13.01.18, med følgande endring:

Redusert foreldrebetaling grunna låg inntekt
Vi ønskjer at vi held fram med tilbodet om redusert foreldrebetaling grunna låg inntekt.

Punkt 1, andre avsnitt, første setning: 
Skulefritidsordninga skal gje borna omsorg og tilsyn, og legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar og vere tilpassa barna og foreldras beste.

Punkt 6. første avsnitt: 
Føresetnad for inntak er at restansar i høve foreldrebetaling i SFO skal vere oppgjort eller i samsvar med betalingsavtale.

Framlegg til vedtekter barnehage i Sogndal komune - oppdatert etter vedtak i fellesnemnda

Saksprotokoll fellesnemnda 06.12.18, sak 35/18

Høyringssvar kan sendast på elektronisk skjema, postmottak@sogndal.kommune.no eller til Sogndal kommune, Postboks 153, 6851 Sogndal