Dette er ein prosess som ingen av oss har vore gjennom tidligare, så her må me alle tileigne oss ny kunnskap. I arbeidet vil me nytte kunnskap og erfaring frå andre kommunar som enten har slått seg saman eller har kome lenger i prosessen enn oss.

Det har vore ei hektisk møteverksemd i haust. Prosessen er godt i gang og dei fleste formaliteter er på plass.
Ein har motteke 30,8 millionar til fellesnemnda til arbeidet med omstilling til ny kommune. I tillegg har me motteke 4 millionar til infrastruktur - fordelt slik:

 • 1 million til planlegging av Esefjord-bru
 • 1 million til hangar på Haukåsen lufthamn
 • 2 millionar til IKT

Slik vil arbeidet vere organisert fram mot 2020:

Organisering av arbeid mot Nye Sogndal kommune

Fellesnemnd – 19 medlemmar
Administrativ styringsgruppe: 7 medlemmar
Partssamansett utval: 11 medlemmar (Administrasjonsutval)

Møter i Fellesnemnda
Det har vore totalt 4 møter i fellesnemnda sidan i sommar. Det er vedteke eige reglement for fellesnemnda og politisk plattform som vil vere styrande for arbeidet framover.
Fellesnemnda fungerer som eit felles kommunestyre fram til 2020.
 
Nokre saker som har vore handsama politisk:
 • Prosjekt for felles kultur, identitet og symbol (mellom anna kommunevåpen, ordførarkjede, aktivitetsplan for kultur- og identitetsbygging)
 • Prosjekt for utvikling av lokaldemokrati – prosjekt for korleis involvere innbyggjarane i dei tre kommunane i bygging av ny kommune, jf. dokumentet  Politisk plattform.
  Sjå og sidene til kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 • Ordning for godtgjersle og frikjøp til representantar og tilsette.
 • Val av partssamansett utval
Det første møtet i fellesnemnda 2018 vil vere 6. februar kl. 10 i Sogndal rådhus. Mellombels prosjektleiar vil føreslå at det første møtet i det partssamansette utvalet vært halde i forlenging av møtet i fellesnemnda denne dagen.
 
Administrativ styringsgruppe
Rådmennene i dei tre kommunane + hovudtillitsvalde utgjer administrativ styringsgruppe. I tillegg har hovudvernombod møte- og talerett i møtene i gruppa. Neste møte i denne gruppa er 11. januar 2018 kl. 09:00-12:00 i kommunehuset på Leikanger. Tema for dette møtet vil vere administrative arbeidsgrupper.
 
Ein ønskjer å opprette inntil 8 slike grupper kor i hovudsak kommunalsjefar/leiarar
saman med hovudtillitsvalte deltek i byrjinga. Hovudoppgåver som gruppene skal arbeida med:
 • IKT/digitalisering
 • Arkiv
 • Personal
 • Økonomi/rekneskap
 • Kultur
 • Teknisk
 • Helse/omsorg
 • Oppvekst
Knytt til kvar av prosjektgruppene vil det kome arbeidsgrupper. I desse gruppene vil ulike funksjonar, tilsette og tillitsvalte delta.
 
Ein ønskjer og å få på plass eit prosjektsekretariat som skal bistå arbeidet i prosjektgruppene.
 
Den administrative styringsgruppa har arbeida etter prosjektplan som har blitt lagt fram i møte i fellesnemnda. Det må nå lagast ny prosjektplan og budsjett for 2018 og 2019 som skal vedtakast i første møte i fellesnemnd 2018.
 
IKT prosjektleiar/framtidig IKT-sjef
Steinar Henriksen er tilsett som ny IKT-prosjektleiar. Han tek til i stillinga 21. februar.
 
Prosjektleiar/framtidig rådmann
Stig Arne Thune blei i møtet i fellesnemnda 1. desember tilsett som ny prosjektleiar og rådmann i Nye Sogndal kommune. Han tek til i stillinga 1. mars 2018. Han vil ha kontorstad i Leikanger. Rådmann i Balestrand Kjellaug Brekkhus fungerer som mellombels prosjektleiar.
 
Prosjektleiar har delteke i ulike nettverkssamlingar der ein har fått presentert samanslåingsprosessar frå andre kommunar – eks. Nye Sunnfjord, Nye Bjørnefjord kommune, Nye Molde kommune m.fl. Alle desse prosjekta kan ein finne på nettet.
 
Rådmann i Balestrand er mellombels prosjektleiar.
Balestrand kommune har økonomi- og rekneskapsansvar for fellesnemnda. Alle fakturaer som gjeld fellesnemnd skal stilast direkte til Balestrand kommune.
Sogndal kommune har arkivansvaret for fellesnemnda, all post til fellesnemnd skal sendast til Sogndal.
 
 
Kjellaug Brekkhus
-mellombels prosjektleiar-