Formannskapet
09.06.2021 kl. 10:00 - 00:00
Tingsalen, Leikanger

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i formannskapet den 09.06.2021
Saksliste - Møte i formannskapet den 09.06.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
44/2021 Finans- og gjeldsrapportering 3. tertial 2020 Vis (1) Vis
45/2021 Årsrekneskap og årsrapport for Sogndal kommune 2020 Vis (4) Vis
46/2021 Finans- og gjeldsrapportering 1. tertial 2021 Vis (1) Vis
47/2021 1.tertialrapport 2021 Vis (3) Vis
48/2021 Finansreglement - oppdatering 2021 Vis (2) Vis
49/2021 Renovasjonsgebyr Sogndal kommune Vis (1) Vis
50/2021 Samfunnsplan for Sogndal kommune 2021-2030 Vis (8) Vis Vis (1)
51/2021 Planstrategi for Sogndal kommune 2021-2024 Vis (1) Vis Vis (1)
52/2021 Planprogram - Arealplan for Sogndal kommune 2022-2032 Vis (8) Vis Vis (1)
53/2021 Reglement for folkevalde organ Sogndal kommune - delegering og sakshandsaming Vis (4) Vis
54/2021 IKT - drift Vis (1) Vis
55/2021 Revidert selskapsavtale for Alarmsentralen IKS Vis (2) Vis
56/2021 Språkbruksplan for Sogndal kommune Vis (2) Vis
57/2021 Driftsstøtte til storvald Vis Vis (1)
58/2021 Utstyr til ettersøkslaga i kommunen Vis Vis (1)
59/2021 Interkommunal avtale - miljøretta helsevern Vis (3) Vis
60/2021 Interkommunal avtale - pedagogisk-psykologisk teneste - PPT og logopedi Interkommunal avtale mellom Aurland, Luster, Sogndal og Vik kommune Vis (3) Vis
61/2021 Interkommunal avtale - felles kulturskule Vis (2) Vis
62/2021 Skriv og meldingar, drøftingar og orienteringar i formannskapet 09. juni 2021 Vis (11) Vis