Formannskapet
10.12.2020 kl. 08:15 - 00:00
Sogndal - Quality Hotel Sogndal

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i formannskapet 10. desember 2020
Saksliste - Møte i formannskapet 10. desember 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
110/2020 Administrasjonslokale Vis (1) Vis
111/2020 Møtekalendar 2021 Vis (2) Vis Vis (2)
112/2020 Politisk reglement Sogndal kommune Vis (4) Vis Vis (1)
113/2020 Eigarskapsmelding Sogndal kommune Vis (1) Vis Vis (1)
114/2020 Delegering til rådmann - smittevernlova § 4-1 Vis Vis (1)
115/2020 Ny selskapsavtale Sogn brann og redning IKS Vis (5) Vis Vis (1)
116/2020 Formannskapet - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker 10. desember 2020 Vis (7) Vis
117/2020 Oppattbudsjettering av investeringsprosjekt mm Vis (1) Vis Vis (1)
118/2020 Digitaliseringsstrategi Vis (1) Vis Vis (1)
119/2020 Oppfølging av digitaliseringsstrategi - modell for IKT-drift Vis (4) Vis Vis (1)
120/2020 Trafikktryggingsplan - handlingsprogram 2021 Vis (1) Vis Vis (1)