Kommunestyret
10.09.2020 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Firda

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i kommunestyret 10. september 2020
Spørsmål frå Bukve i sak 89/20, med svar
Saksliste - Møte i kommunestyret 10. september 2020
Oversikt på kva kommunesamanslåinga har ført med seg
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
70/2020 Gåvereglement Vis (2) Vis Vis (2)
71/2020 Retningsliner for varsling Vis (1) Vis Vis (3)
72/2020 Tilsetjingsreglement til handsaming i ADM Vis (3) Vis Vis (1)
73/2020 Retningsliner for konflikthandtering Vis (2) Vis Vis (2)
74/2020 Permisjonsreglement Vis (2) Vis Vis (1)
75/2020 Forskrift om folkevalde si godtgjerdsle i Sogndal kommune, Vestland Vis (1) Vis Vis (1)
76/2020 Val av forliksrådsmedlemmer Vis (7) Vis Vis (1)
77/2020 Val av meddommarar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 - suppleringsval Vis (1) Vis Vis (1)
78/2020 Søknad om fritak frå politiske verv Vis Vis (1)
79/2020 Søknad om fritak frå verv og val av nytt medlem i rådet for personar med nedsett funksjonsevne Vis (1) Vis Vis (1)
80/2020 TV-aksjonen 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
81/2020 Kommuneplan for Sogndal kommune 2021-2030 - samfunnsdelen. Planprogram Vis (5) Vis Vis (2)
82/2020 Kommunale næringsfond 2020 - lokale retningslinjer og delegasjon Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond Vis (5) Vis Vis (1)
83/2020 Tilskot frå staten til tiltak for auka aktivitet i bygge- og anleggsbransjen - prioritering av tiltak i Sogndal kommune Vis (2) Vis Vis (1)
84/2020 Klage på plan- og forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 21/20, dispensasjonar på g/bnr 25/63 Vis (10) Vis Vis (1)
85/2020 Innløysing av festeavtale for eigedom gnr. 22, bnr 118 Vis (1) Vis Vis (1)
86/2020 Detaljregulering - Hanaviki Vis (8) Vis Vis (1)
87/2020 Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar i Sogndal kommune 2021-2024 Vis (7) Vis Vis (1)
88/2020 Vurdering av ruspolitiske retningsliner i Sogndal kommune Vis (3) Vis Vis (1)
89/2020 Kommunestyret - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (8) Vis
90/2020 Hastemottak av flyktningar frå Moria-leiren Vis