Kommunestyret
10.12.2020 kl. 11:00 - 00:00
Sogndal - Quality Hotel Sogndal

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i kommunestyret 10. desember 2020
Sak 122/20 - Spørsmål og svar
Saksliste - Møte i kommunestyret 10. desember 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
105/2020 Møtekalendar 2021 Vis (2) Vis Vis (1)
106/2020 Politisk reglement Sogndal kommune Vis (4) Vis Vis (1)
107/2020 Eigarskapsmelding Sogndal kommune Vis (1) Vis Vis (1)
108/2020 Delegering til rådmann - smittevernlova § 4-1 Vis Vis (1)
109/2020 Ny selskapsavtale Sogn brann og redning IKS Vis (5) Vis Vis (1)
110/2020 Forvaltingsrevisjon av SIMAS IKS Vis (3) Vis
111/2020 Mål for responssenter og framlegg til ny selskapsavtale for Alarmsentralen Vis (4) Vis Vis (1)
112/2020 Endring av renovasjons- og slamforskrift for Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap IKS Vis (3) Vis Vis (1)
113/2020 Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg Vis (1) Vis Vis (1)
114/2020 Oppmoding om busetting av flyktningar i 2021 Vis (2) Vis Vis (1)
115/2020 Rullering og prioritering av handlingsprogram til plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - 2021 Vis (2) Vis Vis (1)
116/2020 Retningsliner for tilskotsordning til nærmiljøtiltak/-anlegg Vis (1) Vis Vis (1)
117/2020 Detaljreguleringsplan for gbnr 19/17 m.fl. Doktorøyna bustader Vis (8) Vis Vis (1)
118/2020 Salgsbevilling for alkohol - Lokalbrygg AS Vis (12) Vis Vis (1)
119/2020 Søknad om fritak frå verv som medlem i Sogndal ungdomsråd og nyval av medlem Vis Vis (1)
120/2020 Mandat barnehagebruksplan 2021 - 2031 Vis Vis (1)
121/2020 Årsbudsjett 2021 Økonomiplan 2021-2024 Vis (12) Vis Vis (1)
122/2020 Kommunestyret - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (12) Vis
123/2020 Oppattbudsjettering av investeringsprosjekt mm Vis (1) Vis Vis (1)
124/2020 Digitaliseringsstrategi Vis (1) Vis Vis (1)
125/2020 Oppfølging av digitaliseringsstrategi - modell for IKT-drift Vis (4) Vis Vis (1)
126/2020 Trafikktryggingsplan - handlingsprogram 2021 Vis (1) Vis Vis (1)