Kommunestyret
17.06.2021 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger, Fylkeshuset - Firdasalen

Møtedokument
Saksliste - Møte i kommunestyret den 17.06.2021
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 17.06.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
44/2021 Finans- og gjeldsrapportering 3. tertial 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
45/2021 Årsrekneskap og årsrapport for Sogndal kommune 2020 Vis (4) Vis Vis (1)
46/2021 Finans- og gjeldsrapportering 1. tertial 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
47/2021 1.tertialrapport 2021 Vis (3) Vis Vis (1)
48/2021 Finansreglement - oppdatering 2021 Vis (2) Vis Vis (1)
49/2021 Renovasjonsgebyr Sogndal kommune Vis (1) Vis Vis (1)
50/2021 Samfunnsplan for Sogndal kommune 2021-2030 Vis (8) Vis Vis (2)
51/2021 Planstrategi for Sogndal kommune 2021-2024 Vis (5) Vis (2)
52/2021 Planprogram - Arealplan for Sogndal kommune 2022-2032 Vis (2) Vis Vis (2)
53/2021 Reglement for folkevalde organ Sogndal kommune - delegering og sakshandsaming Vis (4) Vis Vis (1)
54/2021 IKT - drift Vis (1) Vis Vis (1)
55/2021 Revidert selskapsavtale for Alarmsentralen IKS Vis (2) Vis Vis (1)
56/2021 Språkbruksplan for Sogndal kommune Vis (2) Vis Vis (1)
57/2021 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Vis (4) Vis Vis (1)
58/2021 Interkommunal avtale - miljøretta helsevern Vis (3) Vis Vis (1)
59/2021 Interkommunal avtale - pedagogisk-psykologisk teneste - PPT og logopedi Interkommunal avtale mellom Aurland, Luster, Sogndal og Vik kommune Vis (3) Vis Vis (1)
60/2021 Interkommunal avtale - felles kulturskule Vis (2) Vis Vis (1)
61/2021 Driftsstøtte til storvald Vis Vis (2)
62/2021 Utstyr til ettersøkslaga i kommunen Vis Vis (2)
63/2021 Detaljreguleringsplan Leikgjerdet bustadfelt gbnr. 23/66 m.fl. Vis (10) Vis Vis (1)
64/2021 Detaljreguleringsplan Kalkarteig bustadområde Vis (6) Vis Vis (1)
65/2021 Lovlegkontroll Mindre endring Hodlekve - Rinden Vis (1) Vis
66/2021 Skriv, meldingar, drøftingar og orienteringar kommunestyret 17. juni 2021 Vis (2) Vis