Kommunestyret
18.02.2021 kl. 09:00 - 00:00
Digitalt møte

Møtedokument
Saksliste - Møte i kommunestyret 18.februar 2021
Møteprotokoll - Møte i kommunestyret 18. februar 2021
Spørsmål og svar tilknytt sak 26/21
Sak 26/21 E1. Interpellasjon frå Hans Christian Knudsen - Wizz Air
Sak 26/21 E1. Svar - Interpellasjon til kommunestyremøtet 18. februar - Wizz air
Sak 26/21 E2. Interpellasjon frå Henny-Kristin Asperanden Navarsete - Sogndalsmodellen
Sak 26/21 E2. Svar - Interpellasjon til kommunestyremøtet 18. februar - Sogndalsmodellen
Sak 26/21 E3. Interpellasjon frå Oddbjørn Bukve - ankesaka
Sak 26/21 E3. Svar - Interpellasjon til kommunestyremøtet 18. februar - Ankesak
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 Forvaltingsrevisjon av SIMAS IKS Vis (3) Vis Vis (1)
2/2021 Retningsliner for tilskotsordning til nærmiljøtiltak/-anlegg Vis (1) Vis Vis (2)
3/2021 Salgsbevilling for alkohol - Lokalbrygg AS Vis (12) Vis Vis (2)
4/2021 Søknad om fritak frå verv som medlem i Sogndal ungdomsråd og nyval av medlem Vis Vis (2)
5/2021 Klagehandsaming - Dispensasjon Masseuttak Myradn Vis (9) Vis Vis (1)
6/2021 Områdeplan Stedjevegen sør 16/2029 Vis (6) Vis Vis (1)
7/2021 Vedtak namnesak - Gamle Kaupangsvegen Vis (10) Vis Vis (1)
8/2021 Investering - veganlegg Kaupanger industrifelt Vis Vis (1)
9/2021 Innløysing av festeavtale for eigedom gnr. 22, bnr 118 Vis (11) Vis Vis (1)
10/2021 Frivilligpolitisk plattform - endeleg handsaming Vis (4) Vis Vis (1)
11/2021 Retningsliner for kulturmidlar - endeleg handsaming Vis (3) Vis Vis (1)
12/2021 Sogndal kulturhus - drift og investeringar Vis (6) Vis Vis (2)
13/2021 Retningslinjer for flagging Vis (1) Vis Vis (1)
14/2021 Bruk av ordførarkjedet Vis (1) Vis Vis (1)
15/2021 Politikarløysing Vis Vis (1)
16/2021 DigiVestland - samarbeid om digitalisering i Vestland Vis (3) Vis Vis (1)
17/2021 IKT driftsamarbeid Vis (6) Vis Vis (1)
18/2021 Masterplan for reisemålet Sogn 2021-2030 - høyringsinnspel Vis (2) Vis Vis (2)
19/2021 Regionalplan for Sogn regionråd 2021-2024 - høyringsinnspel frå Sogndal kommune Vis (1) Vis Vis (2)
20/2021 Heilskapleg ROS-analyse Vis (1) Vis Vis (1)
21/2021 Forskrift om folkevalde si godtgjerdsle i Sogndal kommune - endring Vis (2) Vis Vis (1)
22/2021 Flytting av budsjettmidlar frå Helse og Omsorg til Plan og Samfunn Vis Vis (1)
23/2021 Prosess budsjett og økonomiplan Vis Vis (1)
24/2021 Tariffoppgjeret 2021 Vis (4) Vis Vis (2)
25/2021 Innspel - Debatthefte 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
26/2021 Skriv, meldingar, drøftingar og orienteringar kommunestyret 18. februar 2021 Vis (8) Vis
27/2021 Møtekalendar 2021 - endring Vis (1) Vis