Kommunestyret
18.06.2020 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Firda

Møtedokument
Saksliste - Møte i kommunestyret 18. juni 2020
Møteprotokoll - Møte i kommunestyret 18.juni 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
38/2020 Retningsliner for førebygging, handsaming og oppfølging av vald, trugsmål og trakassering Vis (2) Vis Vis (2)
39/2020 Etiske retningsliner Vis (1) Vis Vis (2)
40/2020 Organisering av frivilligsentralane Vis (4) Vis Vis (2)
41/2020 Lokalisering av NAV-Sogndal Vis (8) Vis Vis (5)
42/2020 Rapport Sogndal kulturhus - Korleis møte framtida? Vis (2) Vis Vis (4)
43/2020 Etablering av forprosjekt - "Hent meg"-ordning i Sogndal Vis Vis (2)
44/2020 Fast landingsplass for luftambulanse i Sogndal 19/624 Vis (1) Vis Vis (1)
45/2020 Ny vinterforskrift for 4640 Sogndal Kommune Vis (1) Vis Vis (1)
46/2020 Forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå mindre avlaupsanlegg Vis (1) Vis Vis (1)
47/2020 Kommunal planstrategi for Sogndal kommune 2020 - 2023 Vis (16) Vis Vis (2)
48/2020 Kommuneplan for Sogndal kommune 2021-2030 - samfunnsdelen. Oppstart av planarbeid og utarbeiding av planprogram Vis (5) Vis Vis (2)
49/2020 Samordning av omsorgslønsats Vis (1) Vis Vis (4)
50/2020 Akson-samhandling og felles journal (intensjonsavtale) Vis (3) Vis Vis (1)
51/2020 Prinsippavklaring om løpande barnehageopptak Vis (1) Vis Vis (2)
52/2020 Val av meddommarar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Vis (3) Vis Vis (1)
53/2020 Økonomisk oppgjer med Høyanger etter grensejusteringa Vis (2) Vis Vis (1)
54/2020 Innkjøpsstrategi Sogndal Kommune Vis (3) Vis Vis (1)
55/2020 Sogndal Skisenter Drift AS - søknad om langsiktig lån Vis (3) Vis Vis (1)
56/2020 Overføring av investeringsbudsjett frå 2019-2020 - Balestrand kommune Vis Vis (1)
57/2020 Rapport om finansforvaltninga i Balestand kommune i 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
58/2020 Årsmelding Balestrand kommune 2019 Vis (3) Vis Vis (1)
59/2020 Årsrapport 2019 (3.tertial 2019) for gjelds- og finansforvaltning i Leikanger kommune Vis Vis (1)
60/2020 Rekneskap og årsmelding 2019 for Leikanger kommune Vis (2) Vis Vis (1)
61/2020 Rekneskap og årsmelding 2019 Sogndal kommune Vis (4) Vis Vis (1)
62/2020 Inngåande balanse for Sogndal kommune 2020 Vis Vis (1)
63/2020 Rapport om gjelds- og finansforvaltning, 1.tertial 2020 Vis Vis (1)
64/2020 Økonomisk rapport pr 1.tertial 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
65/2020 Klage på vedtak - Statnett SF anleggskonsesjon og ekspropiasjonsløyve til kraftledning Fardal-Aurland kraftledning frå Aurland til Sogndal Vis (6) Vis
66/2020 Høyringsuttale - Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 Vis (2) Vis
67/2020 Politisk møtekalender 2020 - endringar haust 2020 Vis
68/2020 Visjon og verdiar for Sogndal kommune Vis
69/2020 Kommunestyret - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (8) Vis