Kommunestyret
19.12.2019 kl. 10:00 - 00:00
Sognefjord - Fylkesmannen i Vestland

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 19.12.2019
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 19.12.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
48/2019 Kommunestyret - Opning og konstituering Vis
49/2019 Kommunearkivordninga - godkjenning av nytt namn, nye vedtekter og deltakarsamansetjing Vis (1) Vis Vis (1)
50/2019 Sogndal eldreråd 2019 - 2023 Vis (5) Vis Vis (1)
51/2019 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2019 - 2023 Vis (7) Vis Vis (1)
52/2019 Sogndal ungdomsråd 2019 - 2021 Vis Vis (1)
53/2019 Oppnemning av vigslarar i Sogndal kommune Vis (1) Vis Vis (1)
54/2019 Beredskapsplan for kriseleiing Vis (1) Vis
55/2019 Handlingsprogram til kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - prioritering av søknader for spelemidlar 2020 Vis (8) Vis
56/2019 Forskrift om gebyr for Plan og forvaltning Vis (3) Vis Vis (1)
57/2019 VA-gebyrforskrift Vis (1) Vis
58/2019 Kommunearkivordninga - val av representant og vararepresentant til representantskapet 2020 - 2023 Vis
59/2019 Prosjektreknskapen for 2017 og 2018 Vis (3) Vis
60/2019 Interkommunale avtalar Samlesak Vis (1) Vis Vis (1)
61/2019 Høyring til Kraftskatteutvalg NOU 2019: 16 Vis (2) Vis Vis (1)
62/2019 Avtale om Innkjøpssamarbeid med Kinn som vertskommune Vis (3) Vis Vis (1)
63/2019 Oppmoding om busetting av flyktningar 2020 Vis (2) Vis Vis (1)
64/2019 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Vis (38) Vis Vis (1)
65/2019 Kommunestyret - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (1) Vis
66/2019 Politisk møtekalender 2020 Vis
67/2019 Prosjektmidlar nye Sogndal kommune Vis
68/2019 Kontrollutval for Sogndal kommune for perioden oktober 2019 - 2023 Vis