Kommunestyret
21.10.2020 kl. 09:00 - 00:00
Balestrand - Kviknes hotel

Møtedokument
Saksliste - Møte i kommunestyret 21. og 22. oktober 2020
Møteprotokoll - Møte i kommunestyret 21. og 22. oktober 2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
91/2020 Sogndal eldreråd - Årsmelding for 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
92/2020 Retningslinjer for varsling Vis (1) Vis Vis (2)
93/2020 Søknad om fritak frå politisk verv Lise - May Sæle Vis Vis (1)
94/2020 Interkommunal kohort for Covid-19 pasientar. Vis (1) Vis Vis (1)
95/2020 Auke startlånsramme for 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
96/2020 Samarbeid om interkommunalt krisesentertilbod Vis (1) Vis Vis (1)
97/2020 Utgreiing av framtidig barnehagebehov i Sogndal kommune Vis (3) Vis Vis (2)
98/2020 Detaljreguleringsplan for Uraholbukti naustklynge - 2. handsaming Vis (7) Vis Vis (1)
99/2020 Dispensasjon Masseuttak Myradn Norconsult Vis (9) Vis Vis (1)
100/2020 Verksemdsoverdraging Sogndal kulturhus AS Vis (2) Vis Vis (1)
101/2020 Kontrollutvalet sitt framlegg til ny plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll 2020-2023 Vis (4) Vis
102/2020 Rapport om gjelds- og finansforvaltning 2.tertial 2020 Vis Vis (1)
103/2020 2.tertialrapport 2020 Vis (4) Vis Vis (1)
104/2020 Kommunestyret - Skriv, meldingar, orienteringar og drøftingssaker Vis (3) Vis