Møtt:   Arne Abrahamsen, Åslaug Brænde, Marit Hagevik, Marianne Skjeldestad Hove, Ole Gunnar Krakhellen, Stig Arne Thune, rådgjevarane Tone Bakke og Merethe Relling Trettenes.
 
 1. Organisasjonskartet – Stig Arne gjekk gjennom siste utkast
 • Person / løn: Marit og Marianne tek ei avgjersle på % vis stillingar innanfor løn og personal - endeleg avgjerd onsdag ettermiddag. 
 • Landa avd. leiar / rådgivar  - økonomi. Kva tittel og ansvar skal dei ulike avdelingseiningane ha. 
 • Kulturskulerektor – tenesteeining 
 • Tenesteeinig kultur – 2- 3 kandidatar. Gro gjer si innstilling 
 • Tenesteeining kommunalteknikk og FDV – Innspel på eigen avdeling bygg og reinhald  - dette blir jobb med i arbeidsgruppene. 
 • Tenesteleiartilsetjing – kommunalsjef + kravsspesifikasjon + rådmann (rutinar). 
 • Arbeidsgruppene som har skifta eining skal over til den eining dei høyrer til jf. adm. kartet. Ny kommunalsjef på eininga blir då ansvarleg for arbeidsgruppa. 
 1. Kommunehus 
 • Sterkt engasjement på ulike kantar
 1. Møte med representantar frå Høgre i høve adm. org. 
 • Åslaug er invitert til eit innspelsmøte med Høgre den 17.12. kl. 1800 
 • Prosjektrådmann vil utarbeide ein overordna presentasjon, der ein viser til administrativ organisering i NSK. Då saman med einingsvis organisering, som i denne omgang vil vere helse og omsorgssektoren. 
 1. Stig Arne gjekk gjennom personar og stillingar i høve kvar dei kan vere med i utgangspunkt i dagens tenester / stader 
 2. 5Innspel til rådmennene – vi må ha meir støtte
 • Saksførebuing til FN – skriva saker og hjelpe til i prosessar
 • Få på plass aktuelle saker som me treng hjelp til hjå rådmennene, deira underordna. Finne personar i kommunane som kan gå inn å bistå dei ulike arbeidsgruppene (adm. og politisk). 
 • Kommunalsjefane går gjennom matrisa for å sjå på kva for saker vi kan spørje dei / utfordre dei respektive rådmennene om å bistå med. 
 • Bruke personar som seinare skal jobbe med same saker
 • Oppdatert matriske til kvart møte – måndag og onsdag
 1. Solstrand
 • Drift og strategisaker 
 • Kommunalsjefane går gjennom matrisa for å sjå på kva for saker vi kan spørje dei / utfordre dei respektive rådmennene om
 • Spelereglar og forventningar i toppleiargruppa. 
 1. Saker / førebuing til FN
 • Alle skal møta kl. 0900 for gjennomgang av sakene Leikanger torsdag  06.12
 
Ref. Tone Bakke