Formål: Strategisk perspektiv NSK, førebu drift i NSK, sikre godt leiarskap Dato: 08.05.2019
Referent: Marianne Møte: Onsdag, kvar 14.dag

Deltagere:
Marianne Skjeldestad Hove
Arne Abrahamsen
Åslaug Brende
Marit Hagevik
Anita Foss (stab Helse og omsorg Sogndal)

Agenda:
1. Innleiing
2. Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023
3. Bemanningsplaner
4. Neste møte, videre arbeid
5. Evaluering av møtet
Forfall: Stig Arne Thune,  Ole Gunnar Krakhellen
Kopi: Ingen
Punkt Tekst Ansvarleg Tidsfrist
1

Innleiing

 • Marianne  ynskte velkommen til møte i toppleiargruppa
 • Agenda
  • Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 v/Marianne 
  • Vidare arbeid med bemanningsplaner v/Marit
   

 

2

Budsjett 2020 og budsjett og ØP 2020 - 2023

 • Marianne gjekk gjennom bestilling til budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 – 2023 som er sendt til kommunalsjefane i NSK.
 • Kommunalsjefane koordinerar og føl opp sine einingar og leverar innan frist 29.mai. Kommunalsjefane gjer ei prioritering av tiltak innanfor sitt kommunalsjefområde.
 • Kommunalsjefane skal levere;
  • Endring drift
  • Endring investering
  • Konsekvensar av kommunesamanslåinga
  • Vidare arbeid med analyse Agenda Kaupang
 • Status budsjett 2020 vert sak i fellesnemnda 20.juni.
 • Vi tek utgangspunkt i budsjett 2019 for dei 3 kommunane og korrigerar for kjende endringar.
 • Vi har ein prognose på redusert inntekt på 6,1 mill. kr som følgje av grensejusteringa mellom  Høyanger og Balestrand. Kva konsekvensar får dette for drifta i NSK? Kommunalsjefane kjem med tilbakemelding innanfor sitt område. 
 • Marianne sender døme på ferdig utfylt skjema for budsjett drift og investering slik at vi sikrar lik registrering i skjema
 • Balestrand og Leikanger har saldert stillingar der tilsette er i permisjon
 • Marianne sender førespurnad til rådmennene i LBS for å sikre at vi får med alle aktuelle stillingar i budsjett 2020 

Alle

 

 

 

 

Marianne

3
Bemanningsplaner
 • Alle bemanningsplaner er ferdige i omstillingsutvalet
 • Helse og Omsorg; Åslaug utarbeidar drøftingsnotat til styringsgruppa
 • Plan og Samfunn; Arne utarbeider drøftingsnotat til styringsgruppa
 • Marit kallar toppleiargruppa inn til eige møte for felles gjennomgang av bemanningsplanar
  Åslaug har meldt ressursbehov på økonomiområdet. Marit/Åslaug kartlegg status før møte i toppleiargruppa slik at vi får lagt ein god plan framover
 • Marit sender mal for drøftingsnotat til toppleiargruppa
 • Marit kallar inn Marianne for gjennomgang av bemanningsplanar knytt til administrative stillingarÅslaug

Arne

Marit

Marit/Åslaug

Marit

Marit

 
4
Neste møte
 • Neste møte er 22.mai
   
5

Evaluering

 • Godt møte
 • Viktige avklaringar
 • Viktig diskusjon mht økonomiressursar på Helse og Omsorg