Formål: Strategisk perspektiv NSK, førebu drift i NSK, sikre godt leiarskap Dato: 22.05.2019
Referent: Marianne Møte: Onsdag, kvar 14.dag

Deltagere:
Stig Arne Thune
Marianne Skjeldestad Hove
Arne Abrahamsen
Åslaug Brende

Agenda:
1. Innleiing
2. Runde rundt bordet 
3. Stillinger, status etter intervju
4. Status delprosjektleiarmøte
5. Neste møte
6. Evaluering av møtet
Forfall: Marit Hagevik,  Ole Gunnar Krakhellen
Kopi: Møtedeltakarane
Punkt Tekst Ansvarleg Tidsfrist
1

Innleiing

Stig Arne ønska velkommen til møte i toppleiargruppa og orienterte om agenda for møtet. 

   

 

2

Runde rundt bordet
 
Ole Gunnar: (Meldt før møtet) 
 • oppvekst er pressa 
 • alle budsjettmodellar er ikkje på plass
 
Arne: 
 • travelt 
 • samla leiargruppa for første gang 13.mai 
 • full fokus på organisasjonsstruktur/stillingar og budsjettarbeid
Åslaug: 
 • veldig nyttig studietur saman med fylkestannlegen førre veke, finansiert av prosjektmidlar
 • krevjande kvardag
 • jobbar med nasjonal «fyrtårnkonferanse» for å promotere Nye  Sogndal, skal vere i Balestrand  23. – 24.april 2020 
Marianne: 
 • Irene Grimen er tilsett som avdelingsleiar skatt 
 • gjennomfører no samtalar med alle tilsette på økonomi 
 • ny hovudbankavtale er på plass
 • jobbar med budsjett 2020 
 
Stig Arne:
 • føl opp gode, avtalte tiltak som gjeld struktur, heilskap/strategi og arbeidsbelastning
 • er begynt med årshjul 2020
 • jobbar med program leiarsamling juni og medarbeidarsamling september. Program nesten klart
 • arbeid med interkommunale avtalar, nokon av avtalane er det avklart at vi må ta til hausten

 

 

3

Stillingar, status etter intervju

Stig Arne orienterte om at det var 21 kvalifiserte søkarar til dei 3 stillingane; jurist, IKT leiar, kommunikasjonsrådgjevar. Gode søkarar. Det er gjennomført intervju og det vert no sjekka referansar. Innstilling klar i løpet av veka.

 

 
4

Status delprosjektleiarmøte

Delprosjektleiarane frå dei 7 hovudgruppenen oppdaterte om at milepælsplanane er oppdatert og at risikovurdering er gjort og det meste er i rute. 

IKT melder imidlertid om kostnadssprekk (dette er ikkje uventa). 

   
5

Neste møte

Neste møte er avtalt 5.juni.  

   
6
Evaluering
 • beste møtet vi har hatt
 • godt, uformelt og trygt møte der vi delte erfaringar på tvers