Møtenummer 3 - 2019
Møtedato: 30.01.19 -  kl. 0900 - 1030
 
Deltakarar:
Stig Arne Thune, Marit Hagevik, Ole Gunnar Krakhellen, Marianne Skjeldestad Hove, Åslaug Brende, Arne Abrahamsen. Tone Bakke (skrivar)
 
 1. Ansvarsmatrise v/ Marianne. 
  Kommunalsjefane sender sine ansvarsområder med frist til 15.februar. 
  Marianne sender ut matrisa for gjennomgang
    
 2. Budsjett 2020 v/ Marianne og Stig Arne
  Skyggebudsjett skal vere klart til FN i mars. 
  Grovt rammebudsjett klart til FN i juni. 
  Tenkje langsiktig for å finne modellar som legg grunnlaget for eit reelt budsjett for dei ulike sektorane
   
 3. Gevinstrealisering v/ Marianne
  Alle må sjekke ut mogelege gevinstrealiseringar for 2020 og fram i tid.
   
 4. Kommunikasjonsplan
  Alle må bidra inn med innlegg til infoskriv og andre publikasjonar. Spesielt kjekt å få med det som skjer ut i einingane. Oppfordre fleire til å kome med bidrag. 
  Fast spalte med intervju, uttale frå tilsette om framtidsbilete
   
 5. Gjennomgang av infobrev – sendt ut same dag
   
 6. Tone melder alle på til KS – samling på Skei om ny kommunelov 20.mars
  https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/kommuneloven/informasjon-om-ny-kommunelov/