A: Ordinert leiarmøte 
 1. Oppfølging / status  av arbeidsgrupper 
 • Kommunalsjefane orienterte om sine undergrupper og kor langt ein er komen i tilsettingar i eiga eining
 • Orientering av arbeidsgrupper som går over til anna eining
 • Kommunalsjefane følgjer opp siste nyhendebrevet til sine leiarar
  • Oppseiing av avtalar – IKS samarbeid
  • Orientering om prosess knytt til overføring av tilsette frå Sogndal, Leikanger og Balestrand til nye Sogndal kommune
 1. Stig Arne orienterte om omorganiseringa i NAV og kva dette vil seia for NSK
   
 2. Politisk organisering
 • Få høyringsinnspel på politisk organisering
 • Saka skal vere klar til fellesnemnda 24.01
 1. Innkjøpsavtalen med fylkeskommunen går ut – korleis rigge ansvar for innkjøp i NSK
 
B: NAV –hjelpemiddelsentralen 
 1. Film – løysingar for gode hjelpemiddel og informasjon om hjelpemiddelsentralen og den hjelp dei kan gi kommunen og brukaren. 
 2. Informasjon om NAV hjelpemiddelsentral, ressurs og kompetansesenter Sogn og Fjordane ved Frode Hovland