Møtt:   
Arne Abrahamsen, Åslaug Brænde, Marit Hagevik, Marianne Skjeldestad Hove, Ole Gunnar Krakhellen, Stig Arne Thune, rådgjevarane Tone Bakke og Merethe Relling Trettenes.

Kommunalsjefområda:

Samfunn, næring, drift, teknisk, areal mm.

Arne Abrahamsen

 • Det pågår møter i ulike arbeidsgrupper
 • Ein spissar ulike tiltaksplanar og mandat
 • Ein har sett ned nokre arbeidsgrupper
 • Tenesteleiarar som vert tilsett vil få meiransvar for gruppene, når dette vert landa
 • Det er mykje arbeid knytt til å «bygge ned» tre kommunar, for så å etablere ein ny kommune. Viktig at me har fokus på å ikkje slite ut folk. Samtidig må me kunne forvente at det er stort trøkk i denne fasen før NYE SOGNDAL vert etablert i 2020.

Fellestenester

Marit Hagevik

 • Omstillingsutval i full gang, ein ser på funksjonar der to eller fleire har same/ tilsvarande funksjon. 
 • Arbeidsgruppa med personalsjefane og tillitsvalde er produktive, og som nevnt på leiarsamlinga i Flåm er 9 dokument er ferdige knytt til reglement etc, 11 nye under arbeid. Vert lagt fram som orientering til adm.sg., og nokre må drøftast med HTV.

Oppvekst

Ole Gunnar Krakhellen

 • I går gjennomførte ein første møte med alle barnehagestyrarane i Balestrand, Leikanger og Sogndal. Ein fekk ekstern bistand for å sjå på metodikk som kan nyttast. Godt stemning, dyktige leiarar. Og dei private barnehagane i Leikanger/Sogndal var representert ved respektive styrarar.
 • Fellesnemnda får til møte 6/12 sak om vidare arbeid vedtekter innan Oppvekst.

Økonomi

Marianne Skjeldestad Hove

 • Marianne har teke over leiinga av arbeidsgruppa økonomi. Det er etablert sju undergrupper. 
 • Undergruppene kjem med tiltaksplanar og justert framdriftsplan.
 • Prosjektrådmann og Økonomisjef skisserer budsjettprosess for NYE SOGNDAL 2020  til Fellesnemnda 6/12. Arbeidet må starte tidleg januar. Rådmennene vert sentrale medspelarar.

Helse, omsorg, velferd

Åslaug Brænde

 • Helse og omsorg har fleire arbeidsgrupper for legevakt/KAD/legetenester, institusjon, hjemmeteneste .
 • Forrige veke starta gruppe for fysio/ergo, frivillighetssentral og flyktningeteneste opp. Gruppe NAV ønskjer møte med partnerskapet ift mandat samt avklaringar på NAV sin plass i organisasjonen jmfr. høyringsforslag administrativ organisering.
 • Kommunalsjef er tett på gruppene og har også bedt om referat frå arbeidsgruppene som kan tas med i rapportering til prosjektrådmann og prosjektet.
 • Ein er i ferd med å planleggje og rigge eit bustad og tildelingskontor.

 

Prosjektrådmann / andre opplyste kort om:

 • at det vert sett ned ei arbeidsgruppe med tilsette ifrå dei tre kommunane kva gjeld innbyggjartorg
   
 • det har byrja å kome innspel ifrå organisasjonen/ tilsette på administrativt organisasjonskart, vert viktig at alle vert sett og høyrt, sjølv om ein ikkje nødvendigvis vert samde i konklusjonen
   
 • Frivilligheit vert viktig i den nye kommunen, frivilligsentralane vert såleis viktige inn mot lag/organisasjonar og frivillig innsats. Dette ønskjer me å løfte opp som eit av flaggskipa; samarbeid med frivillige
   
 • Toppleiargruppa skal ha samling 10. og 11. desember, planar, prosjektstatus, samarbeid og oppfølging av samanslåingsprosessen 2019-2020
   
 • Tone Bakke og Merethe Relling Trettenes deltek på visse møter knytt til referat, saksførebuing, oppfølging av vedtak, koordinering med meir. Andre sentrale fagpersonar/avdelingar vert invitert inn til møtet avhengig av saker
   
 • Prosjektrådmann og toppleiargruppa ønskjer at leiargruppa i så stor grad som mogeleg skal vere open og transparent, difor vil referat verte lagt ut etter møta