Alle listeforslag må angje ein tillitsvald med vararepresentant blant dei som har signert forslaget. Listeforslaget bør òg innehalde eit oversyn over kva personer som skal fungere som eit tillitsutval, sjølv om dette ikkje er noko krav for å få godkjent listeforslaget.

Valforskrifta § 14 (1) fastset at når eit forslag frå eit registrert parti som to av styremedlemmene i lokalorganisasjonen har underteikna, vert desse rekna som høvesvis tillitsvald og vara. Styret for lokalorganisasjonen vert rekna for å utgjere tillitsutvalet.

Valforskrifta § 14 (2) fastset at når eit listeforslag er levert inn etter krava i vallova § 6-3 (2), blir dei to øvste underskriverane rekna som tillitsvald og vara når det ikkje er skrive på listeforslaget kven som skal ha desse funksjonane. Dei fem øvste underskriverane vert rekna for å utgjere tillitsutvalet og dei tre neste som vararepresentantar.

Den tillitsvalde sine oppgåver er blant anna å representere forslagsstillerane i forhandlingar med valstyret om listeforslaget. Tillitsutvalet si oppgåve er å eventuelt kalle listeforslaget tilbake.