Nye Sogndal kommune vil frå 2020 samordne drift og reglement for vassforsyning og avløpshandsaming (VA) for dagens tre kommunar Balestrand, Leikanger og Sogndal. Fellesnemnda har ut i frå dette gjort vedtak om å legge ut til høyring/offentleg ettersyn eit forslag til ny VA-forskrift som skal gjelde frå 2020. 

Høyring - VA-gebyrforskrift.pdf

Forslaget til ny VA-forskrift ligg ute på rådhusa i Balestrand, Leikanger og Sogndal.

Frist for uttale er 27. september 2019.

Uttaler vert å sende på: